MA6~08/18/23-2012-HYUNDAI-SONATA HYBRID-CF78005-PAL